Tilläggsmoduler

För att utöka TILDAs grundläggande funktionalitet finns ett antal tilläggsmoduler som enkelt kan integreras i TILDA.

Delegeringar

Modulen förenklar arbetet med att administrera verksamhetens delegeringar. Med modulen kan man tilldela delegeringsbeslut till en eller flera medarbetare och samtidigt följa upp vem som tilldelats en delegering. Det är även möjligt att skriva ut/exportera delegeringsbeslut.

Enkät

Med enkätmodulen kan man göra olika typer av undersökningar bland sina medarbetare. Man kan välja att publicera enkäten till alla eller enskilda medarbetare. Enkäten kan besvaras anonymt eller inte anonymt. Det går även att ange om enkäten skall visas direkt när medarbetare loggar in i TILDA.

Fordon

Modulen syftar till att samla och överblicka information om verksamhetens fordon. Med modulen kan medarbetare ange information vid varje tankning (liter och kostnad), göra fordonskontroller och kvittera utbytesbilar. Administratören kan överblicka alla fordon och kostnader samt få information om felanmälningar och administrera utbytesbilar.

Kompetensprofil

Med komptensmodulen är det möjligt att sätta samman specifika kriterier som en individ eller grupp skall uppnå. Med modulen kan man därefter följa framsteg samt vad som återstår för att nå målet.

PM/Rutin

Modulen samlar verksamhetens PM/Rutiner på ett ställe. Medarbetare kan när som helst läsa ett dokument för PM/Rutin. Administratörer kan följa upp vem som läst/inte läst PM/Rutin.

Utbildningskostnad

Modulen är framtagen för att hantera verksamhetens utbildningskostnader (t ex kursavgift, konferensavgift, reskostnader) och dokument (t ex kursbevis, kvitto). Modulen gör det möjligt att skriva ut detaljerade kostnadsrapporter

Metodbok

Metodboksmodulen samlar och hanterar verksamhetens metodbeskrivningar. Med metodboksmodulen skapar man sin egen struktur och innehåll med hjälp av fördefinierade mallar. Metodboken är helt webbaserad och kan användas fristående från TILDA.